Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť BMS Bojnanský, s.r.o. orientuje svoje aktivity na oblasť výstavby, rekonštrukcií a opráv vysokotlakových diaľkovodných potrubí a zariadení. Počas svojej existencie realizovala spoločnosť zákazky pre takých významných zákazníkov, akými sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovnaft a.s., Nafta Gbely a.s. a ďalších. Začiatky činnosti BMS Bojnanský siahajú do roku 1990. Od svojho vzniku prešla firma dlhodobým dynamickým rozvojom, vrátane transformácie na spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2004. V tomto období nadobudla súčasnú podobu s flexibilnou profesionálnou organizačnou štruktúrou s jasným a jednoznačným zameraním.

Špecializácia firmy BMS Bojnanský, s.r.o. spočíva v orientácii na zabezpečenie komplexných dodávok a prác súvisiacich s výmenou prevádzkovaných havarijných úsekov VTL plynovodných oceľových potrubí a jedinečných technologických zariadení ako napr. zhybiek vo vodných tokoch ,opravy havarijných úsekov líniových častí produktovodov ,guľových uzáverov veľkých dimenzií – priemerov od 300 mm do 1400 mm, technologických prepojov a s tým súvisiacich napojení repasovaných úsekov na existujúcich prevádzkovaných potrubiach. Kvalitu týchto prác vo väčšine prípadov preukazu-jeme našim zákazníkom tlakovými skúškami vzduchom alebo vodou resp. funkčnými skúškami technologických zariadení.

Druhá oblasť zamerania firmy súvisí so strojnou a ručnou aplikáciou dvojzložkového izolačného nástreku Protegol, využívaného pri rehabilitácií a opravách izolácií dlhoročne prevádzkovaných potrubí tranzitných plynovodov a ropovodných sústav. V prípade požiadavky na iné izolačné systémy pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne a maximálne profesionálne.

Treťou oblasťou našej činnosti je komplexné zabezpečenie dodávok stavebných a montážnych prác a technicky náročných diel. Ide o realizáciu plynovodov všetkých dimenzií a tlakových úrovní, ropovodov, vodovodov, vysokotlakových prepúšťacích staníc, regulačných staníc a pod. Na realizáciu týchto prác je firma všestranne personálne , technicky a strojne vybavená.

V mnohých prípadoch ide o vysoko špecializované práce, vyžadujúce profesionalitu, skúsenosti a špičkovú kvalitu. Tieto atribúty , v dnešnej dobe považované zákazníkmi za samozrejmosť naplňujeme súhrou pracovných tímov . Naše tímy sú poskladané zo špičkových riadiacich pracovníkov, zváračov, strojníkov, izolatérov a ďalších špecialistov.

V prípade požiadavky na veľmi špecifické stroje a zariadenia rozvíjame vlastnú konštrukčnú činnosť. S pomocou skúsených konštruktérov vyvíjame vlastné stroje a zariadenia, ktoré nie sú bežne dostupné na našom trhu .

Prvoradým cieľom spoločnosti BMS Bojnanský je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie bezchybného produktu. Nezávislosť pri rozhodovaní, starostlivosť o klientov z objektívnej pozície, koordinácia a efektívny výber kvalitných dodávateľov produktov a služieb, ako aj vysoká odbornosť našich zamestnancov sú zárukou spokojných zadávateľov zákaziek. V danej oblasti sa nachádza na trhu len málo firiem, ktoré sú schopné zabezpečiť takéto špecifické činnosti.

Spoločnosť sa certifikovaným systémom riadenia výrobných procesov dlhodobo orientuje na dosiahnutie špičkovej kvality ňou realizovaných technológií.

Tento proces vyvrcholil v roku 2004, kedy po certifikácií medzinárodnou spoločnosťou bol v procesoch riadenia kvality za-vedený integrovaný systém manažérstva pre oblasti:

Kvalita STN EN ISO 9001:2009

Environment STN EN ISO 14001:2005

Bezpečnosť práce STN OHSAS 18001:2008

Zváranie STN EN 3834-2